Thịnh Hành 7/2024 # Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn. – Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd. # Top 8 Yêu Thích

Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn. – Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.

Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn. – Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.