Đề Xuất 6/2024 # Thông minh là khi bạn chỉ tin một nửa những gì bạn nghe. Tài giỏi là khi bạn biết nửa nào nên tin # Top 3 Yêu Thích

Thông minh là khi bạn chỉ tin một nửa những gì bạn nghe. Tài giỏi là khi bạn biết nửa nào nên tin

Thông minh là khi bạn chỉ tin một nửa những gì bạn nghe. Tài giỏi là khi bạn biết nửa nào nên tin