Đề Xuất 6/2024 # Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục. – A life lived without forgiveness is a prison. # Top 2 Yêu Thích

Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục. – A life lived without forgiveness is a prison.

Cuộc sống không có sự tha thứ chỉ là tù ngục. – A life lived without forgiveness is a prison.