Phổ Biến 7/2024 # Dù bạn có là thiểu số, chân lý vẫn là chân lý. – Even if you are a minority of one, the truth is the truth. # Top 6 Yêu Thích

Dù bạn có là thiểu số, chân lý vẫn là chân lý. – Even if you are a minority of one, the truth is the truth.

Dù bạn có là thiểu số, chân lý vẫn là chân lý. – Even if you are a minority of one, the truth is the truth.