Phổ Biến 6/2024 # Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc. – One is left with the horrible feeling now that war settles nothing that to win a war is as disastrous as to lose one. # Top 7 Yêu Thích

Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc. – One is left with the horrible feeling now that war settles nothing that to win a war is as disastrous as to lose one.

Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc. – One is left with the horrible feeling now that war settles nothing that to win a war is as disastrous as to lose one.