Phổ Biến 5/2024 # Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình. – War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle. # Top 7 Yêu Thích

Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình. – War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle.

Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình. – War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle.