Thịnh Hành 6/2024 # Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó. – The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself. # Top 8 Yêu Thích

Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó. – The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself.

Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó. – The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself.