Thịnh Hành 6/2024 # Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất. – That government is best which governs least. # Top 9 Yêu Thích

Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất. – That government is best which governs least.

Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất. – That government is best which governs least.