Xem Nhiều 5/2024 # Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. – Life is a constant oscillation between the sharp horns of dilemmas. # Top 0 Yêu Thích

Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. – Life is a constant oscillation between the sharp horns of dilemmas.

Cuộc sống luôn là sự dao động trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. – Life is a constant oscillation between the sharp horns of dilemmas.