Đề Xuất 7/2024 # Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ. – It is normal to give away a little of one’s life in order not to lose it all. # Top 3 Yêu Thích

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ. – It is normal to give away a little of one’s life in order not to lose it all.

Rất bình thường khi cho đi một phần nhỏ cuộc đời để không đánh mất nó toàn bộ. – It is normal to give away a little of one’s life in order not to lose it all.