Phổ Biến 7/2024 # Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó. – Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one. # Top 6 Yêu Thích

Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó. – Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.

Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó. – Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.