Xem Nhiều 6/2024 # Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời. – We have no right to express an opinion until we know all of the answers. # Top 0 Yêu Thích

Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời. – We have no right to express an opinion until we know all of the answers.

Chúng ta không có quyền đưa ra ý kiến ​​cho đến khi chúng ta biết tất cả các câu trả lời. – We have no right to express an opinion until we know all of the answers.