Đề Xuất 6/2024 # Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa kết thúc tốt đẹp, thì chưa phải là kết thúc! # Top 3 Yêu Thích

Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa kết thúc tốt đẹp, thì chưa phải là kết thúc!

Hãy tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, sẽ kết thúc tốt đẹp. Nếu nó chưa kết thúc tốt đẹp, thì chưa phải là kết thúc!