Đề Xuất 7/2024 # Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người. – Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind. # Top 2 Yêu Thích

Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người. – Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.

Chủ nghĩa dân tộc là căn bệnh tiềm ẩn. Nó là bệnh sởi của loài người. – Nationalism is an infantile disease. It is the measles of mankind.