Phổ Biến 7/2024 # Cuộc sống là chuỗi tiến trình từ ước vọng tới ước vọng, không phải từ hưởng thụ tới hưởng thụ. – Life is a progress from want to want, not from enjoyment to enjoyment. # Top 7 Yêu Thích

Cuộc sống là chuỗi tiến trình từ ước vọng tới ước vọng, không phải từ hưởng thụ tới hưởng thụ. – Life is a progress from want to want, not from enjoyment to enjoyment.

Cuộc sống là chuỗi tiến trình từ ước vọng tới ước vọng, không phải từ hưởng thụ tới hưởng thụ. – Life is a progress from want to want, not from enjoyment to enjoyment.