Thịnh Hành 6/2024 # Một người có thể là quá nhiều thứ cùng một lúc tới mức anh ta chả là cái gì cả. – A man may be so much of everything that he is nothing of anything. # Top 9 Yêu Thích

Một người có thể là quá nhiều thứ cùng một lúc tới mức anh ta chả là cái gì cả. – A man may be so much of everything that he is nothing of anything.

Một người có thể là quá nhiều thứ cùng một lúc tới mức anh ta chả là cái gì cả. – A man may be so much of everything that he is nothing of anything.