Đề Xuất 7/2024 # Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật. – The more real you get, the more unreal everything else is. # Top 3 Yêu Thích

Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật. – The more real you get, the more unreal everything else is.

Bạn càng trở nên thật, mọi thứ khác càng trở nên không thật. – The more real you get, the more unreal everything else is.