Xu Hướng 6/2024 # Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình. – Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself. # Top 4 Yêu Thích

Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình. – Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.

Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình. – Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.