Xem Nhiều 5/2024 # Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm đến lần thứ hai # Top 0 Yêu Thích

Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm đến lần thứ hai

Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm đến lần thứ hai