Đề Xuất 7/2024 # Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người. – A good indignation brings out all one’s powers. # Top 2 Yêu Thích

Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người. – A good indignation brings out all one’s powers.

Sự phẫn nộ xác đáng khơi dậy tất cả sức mạnh của con người. – A good indignation brings out all one’s powers.