Đề Xuất 7/2024 # Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng. # Top 3 Yêu Thích

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.

Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.