Phổ Biến 5/2024 # Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta chính chúng ta tự lừa dối mình. – Nature never deceives us it is we who deceive ourselves. # Top 6 Yêu Thích

Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta chính chúng ta tự lừa dối mình. – Nature never deceives us it is we who deceive ourselves.

Tự nhiên không bao giờ lừa gạt chúng ta chính chúng ta tự lừa dối mình. – Nature never deceives us it is we who deceive ourselves.