Xem Nhiều 4/2024 # Không phải điều gì cũng có tên. Có những điều dẫn chúng ta vào vương quốc vượt ra khỏi ngôn từ. – Not everything has a name. Some things lead us into a realm beyond words. # Top 0 Yêu Thích

Không phải điều gì cũng có tên. Có những điều dẫn chúng ta vào vương quốc vượt ra khỏi ngôn từ. – Not everything has a name. Some things lead us into a realm beyond words.

Không phải điều gì cũng có tên. Có những điều dẫn chúng ta vào vương quốc vượt ra khỏi ngôn từ. – Not everything has a name. Some things lead us into a realm beyond words.