Xu Hướng 4/2024 # Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm. # Top 4 Yêu Thích

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.

Chớ lấy sự ác nhỏ mà làm, chớ lấy sự thiện nhỏ mà không làm.