Xu Hướng 5/2024 # Cải cách không vui sướng mà đau đớn không ai có thể thay đổi chính mình mà không trải qua đau khổ và vất vả, quốc gia lại càng không thể. – Reform is not pleasant, but grievous no person can reform themselves without suffering and hard work, how much less a nation. # Top 4 Yêu Thích

Cải cách không vui sướng mà đau đớn không ai có thể thay đổi chính mình mà không trải qua đau khổ và vất vả, quốc gia lại càng không thể. – Reform is not pleasant, but grievous no person can reform themselves without suffering and hard work, how much less a nation.

Cải cách không vui sướng mà đau đớn không ai có thể thay đổi chính mình mà không trải qua đau khổ và vất vả, quốc gia lại càng không thể. – Reform is not pleasant, but grievous no person can reform themselves without suffering and hard work, how much less a nation.