Đề Xuất 5/2024 # Người ta sống hoàn toàn đầy đủ khi người ta sống vì kẻ khác. # Top 3 Yêu Thích

Người ta sống hoàn toàn đầy đủ khi người ta sống vì kẻ khác.

Người ta sống hoàn toàn đầy đủ khi người ta sống vì kẻ khác.