Xem Nhiều 6/2024 # Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ. – Don’t let life discourage you everyone who got where he is had to begin where he was. # Top 0 Yêu Thích

Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ. – Don’t let life discourage you everyone who got where he is had to begin where he was.

Đừng để cuộc đời làm bạn nản chí ai tới được vị thế của mình hôm nay cũng phải bắt đầu từ đâu đó trong quá khứ. – Don’t let life discourage you everyone who got where he is had to begin where he was.